5 lời nhắn gửi đến du khách Trước khi đến Bạch mã, bạn nên đặt trước các dịch vụ và đem theo áo ấm và giày đế thâp; Xe máy hoặc ô tô trên 16 chổ ngồi không được phép lên đỉnh Bạch Mã; Không nên mong đợi ở Bạch Mã có những khách sạn sang trọng, sàn nhảy, quán karaoke hay những món ăn, quà lưu niệm có nguồn gốc từ động vật rừng; Bạn có thể bị phạt tiền nếu xả rác, nhổ cây, bẻ cành hay vi phạm các quy định cấm khác khi ở Bạch Mã; Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn lưu ý các biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và giúp chúng tôi thực hiện những điều đó (07.02.2021) *** 

Phòng Khoa học & hợp tác quốc tế

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng Khoa học & hợp tác quốc tế thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã
 

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động khoa học, kỹ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, trình duyệt các kế hoạch, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của Vườn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các hoạt động khi được phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban khác trong đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và hàng năm để trình Giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp, sưu tầm, lưu trữ, biên soạn, xuất bản, phát hành và sử dụng các tư liệu, tài liệu khoa học phục vụ cho các lĩnh vực công tác của Vườn.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ.

- Bảo mật các tài liệu khoa học quan trọng theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết và giám sát, quản lý các đoàn làm phim, các đoàn khách khoa học, sinh viên trong và ngoài nước đến nghiên cứu và học tập tại Vườn.

- Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; giám sát đa dạng sinh học; bảo tàng, bảo tồn nguồn gen và các dự án lâm sinh hàng năm và theo giai đoạn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tìm kiếm, thu hút và mở rộng các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án hợp tác khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Giải quyết các thủ tục ngoại giao, hành chính, thương mại và tiếp nhận các trang thiết bị của dự án quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế gồm có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các viên chức thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Vườn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

- Trưởng phòng điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bảng mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao; Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên chế của phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là 07 Biên chế (thực hiện theo quy chế làm việc và bảng mô tả vị trí việc làm).