Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

     Ngày 28/3/2019, Được sự đồng ý của Đảng ủy huyện Phú Lộc, Đảng ủy Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã quán triệt nội dung của chuyên đề năm 2019

     Mục tiêu của Chuyên đề là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

     Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên VQG Bạch Mã cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên gương mẫu.

                                                                    Phan Kiều Ninh – Minh Tâm

 

Các bài khác