Thông báo về việc chỉ cho phép xe ô tô 16 chỗ ngồi trở xuống lưu thông trên tuyến đường Bạch Mã (đoạn từ cổng Vườn lên đỉnh Bạch Mã và ngược lại)

Căn cứ vào Quyết định sô 195/QĐ - VBM - TCHC ngày 17/5/2019 của Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã về việc ban hành Nội quy tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã

 

VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

 

THÔNG BÁO

TỪ NGÀY 1/6/2019 CHỈ CHO PHÉP XE Ô TÔ TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG 

LƯU THÔNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG BẠCH Mà

(ĐOẠN TỪ CỔNG VƯỜN LÊN ĐỈNH BẠCH MÃ VÀ NGƯỢC LẠI)

(Trân trọng cám ơn)

Các bài khác