Đảng Ủy Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)

     Ngày 27/12/2018, Được sự đồng ý của Đảng ủy huyện Phú Lộc, Đảng ủy Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển; Kết luận số 37-KL/TW thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020;  Quy định số 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)

     Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng là thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển;

     Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Từ nay đến năm 2020, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp lớn như Quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ.

     Theo Quy định số 08-QĐi/TW, cán bộ, đảng viên,  phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương

     Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên VQG Bạch Mã cần phải quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết Hội nghị trung ương 8 đã đề ra. Mỗi Đảng viên cần phải tuyên truyền sâu rộng tinh thần Nghị quyết trong quần chúng nhân dân, cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên gương mẫu.

                                                                    Phan Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác