Phòng Tổ chức hành chính

 

1. Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ của Vườn theo thẩm quyền; công tác thi đua, tuyên truyền và khen thưởng;

b) Giúp Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Vườn;

c) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thừa ủy quyền Giám đốc ký giấy đi công tác, giấy giới thiệu, thông báo kết luận cuộc họp của Giám đốc, lệnh đều xe ôtô đi công tác của Vườn;

d) Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách đến làm việc với Vườn. Phối hợp, hướng dẫn các phòng, đơn vị trong việc tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;

e) Quản lý xe công vụ của Vườn theo quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp với phòng Kế hoạch, Tài chính đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Vườn;

f) Sắp xếp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Vườn;

g) Trình Giám đốc giải quyết chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức của Vườn theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, cán bộ đi công tác;

h) Quản lý kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức Vườn;

i) Theo dõi, đăng ký quản lý hộ khẩu và thủ tục hành chính đối với cán bộ công chức Vườn và người nước ngoài công tác làm việc tại Vườn;

k) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Vườn;

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

2. Biên chế

a) Phòng Tổ chức Hành chính có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 08 (tám)