Phòng Khoa học & hợp tác quốc tế

 

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Lập chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và nhiều năm của Vườn, bao gồm các dự án, đề tài nghiên cứu các cấp;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch được duyệt. Giám sát tiến độ thực hiện, sử dụng trang thiết bị, vật tư và kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng hạn;

c) Tổ chức đánh giá nghiệm thu các dự án, đề tài và hợp đồng đúng quy trình, đảm bảo hạch toán, quyết toán đúng quy định tài chính;

d) Xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học; chuẩn bị nội dung và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học của Vườn;

e) Xây dựng, thiết kế, quản lý và giám sát các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài và dự án về nghiên cứu khoa học, lâm sinh phục hồi rừng;

f) Xây dựng, quản lý phòng tiêu bản, hệ thống dữ liệu khoa học và công tác thông tin khoa học của Vườn;

g) Xây dựng, trình giám đốc phê duyệt các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức đàm phán, theo dõi việc triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá kết quả theo định kỳ và tổng kết đánh giá kết thúc chương trình hợp tác quốc tế;

h) Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chức năng chuyên môn về theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Vườn;

k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu

2. Biên chế

a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 10 (mười)