Phòng Kế hoạch tài chính

 

1. Nhiệm vụ

a) Chủ trì, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về các lĩnh vực hoạt động của Vườn trình cấp có thẩm quyền theo quy định; trình Giám đốc phương án tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ bổ sung của các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn theo quy định của Nhà nước;

c) Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị;

d) Thông qua việc tính toán và ghi sổ, kiểm tra tình hình chấp hành dự toán thu, chi của đơn vị, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tiêu chuẩn, định mức các chế độ tại đơn vị; phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn lập dự toán bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh;

e) Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính; điều phối và quản lý các nguồn kinh phí của các chương trình, dự án, kinh phí sự nghiệp thuộc Vườn quản lý theo chế độ tài chính hiện hành; có trách nhiệm công khai tài chính theo quy định của nhà nước;

f) Ghi chép, phản ảnh chính xác số vốn nhà nước cấp và đơn đốc nộp đủ đúng hạn các khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

g) Kịp thời thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình chấp hành dự toán. Bảo quản giữ gìn toàn vẹn vốn bằng tiền và mọi khoản vật tư tài sản khác thuộc đơn vị;

h) Theo dõi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình bảo vệ phát triển rừng, thanh quyết toán khối lượng, thực hiện đúng, chính xác, kịp tiến độ thi công;

i) Tiến hành kiểm kê theo đúng thời hạn quy định các loại: vốn bằng tiền, các khoản thanh toán, các vật tư tài sản;

k) Hướng dẫn các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc khác thực hiện đúng các quy định chung về kế toán tài chính;

l) Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Vườn và nhiệm vụ của phòng theo quy định của pháp luật;

m) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Vườn;

n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

2. Biên chế

a) Phòng Kế hoạch Tài chính có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 07 (bảy)