Hạt kiểm lâm

 

Hạt kiểm lâm Bạch Mã là đơn vị sự nghiệp của Vườn Quốc gia Bạch Mã, chịu sự theo dõi và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc là Hạt trưởng. Cơ cấu tổ chức bộ máy Hạt kiểm lâm gồm có: Văn phòng Hạt, Đội kiểm soát cơ động và các Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

Hạt Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để thực thi công vụ theo quy định của pháp luật.

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn Vườn quản lý;

b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về quản lý, bảo vệ rừng và vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển vốn rừng;

d) Tổ chức, chỉ đạo, quản lý Đội kiểm soát cơ động và các Trạm kiểm lâm;

e) Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn. Trong những trường hợp cần thiết thì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện sở tại tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chữa cháy rừng, phòng, chống phá rừng trái phép;

f) Phối hợp Phòng khoa học và hợp tác quốc tế theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, khoán bảo vệ rừng, quản lý mốc ranh giới và bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn;

g) Quản lý tổ chức có hiệu quả biên chế, kinh phí, vũ khí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;

h) Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm lâm giao;

i) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển rừng trong phạm vi Vườn quốc gia Bạch Mã theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;

k) Đề xuất khen thưởng những tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp quản lý rừng, bảo vệ rừng;

l) Quyền hạn và trách nhiệm của công chức Kiểm lâm thực hiện theo quy định tại Điều 12 - Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;
m) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

2. Biên chế

a) Hạt Kiểm lâm có Hạt trưởng và các Phó Hạt trưởng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 90 (chín mươi)