Cơ cấu tổ chức

I. Vị trí và chức năng

Vườn quốc gia Bạch Mã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái thuộc phạm vi được giao quản lý và theo qui định của pháp luật.

Vườn quốc gia Bạch Mã ( sau đây viết tắt là Vườn) có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản theo quy định.

Trụ sở chính của Vườn đặt tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý bảo vệ, phát triển rừng

a) Trình tổng cục trưởng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng; điều chỉnh khu rừng đặc dụng; phát triển bền vững thuộc phạm vi quản lý của Vườn;

b) Thực hiện bảo vệ hệ sinh thái rừng; phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học hiện có; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường, cảnh quan;

c) Tổ chức các hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân cùng đệm theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.

2. Bảo tồn các hệ sinh thái rừng, cứu hộ, phát triển sinh vật, phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên

a) Bảo tồn các hệ sinh thái rừng; phòng trừ bệnh dịch và sinh vật ngoại lai xâm hại; phục hồi, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu, quý, hiếm và các loài có nguy cơ tuyệt chủng;

b) Quản lý, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên trong Vườn;

c) Phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định của pháp luật;

d) Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ quyệt chủng.

3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

a) Tổ chức, triển khai nghiên cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn và phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, đặc biệt là đối với các loài động, thực vật đặc hữu, quý, hiếm, nguy cấp;

b) Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập và cung ứng giống cây rừng, động vật rừng từ hoạt động nghiên cứu khoa học của Vườn;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

d) Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gien các loài động, thực vật rừng hoang dã;

đ) Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

e) Nghiên cứu xây dựng các mô hình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong cả nước.

4. Tổ chức hoạt động giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái của Vườn và tổ chức thực hiện. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển;

b) Tổ chức  thực hiện và liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh đoanhu lịch sinh thái của tổ chức, cá nhân theo hợp đồng ký kết;

c) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn rừng cho khách du lịch và cộng đồng dân cư sống quanh Vườn; kiểm tra việc thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách du lịch.

5. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các qui định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng ; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

6. Quản lý công chức, viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Tổng cục và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vườn

a) Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

b) Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, điều hành toàn bộ hoạt động của Vườn, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Vườn.

c) Phó giám đốc Vườn giúp Giám đốc Vườn theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Vườn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công

2. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính

c) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

3. Các đơn vị trực thuộc

a) Hạt kiểm lâm

b) Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ

c, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật

4. Giám đốc Vườn quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị thuộc Vườn; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Vườn; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Vườn; bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.