Ban giám đốc

 

Là ban lãnh đạo Vườn gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc.

Giám đốc: Huỳnh Văn Kéo

Phó Giám đốc: Nguyễn Vũ Linh

 Phó Giám đốc:Lê Doãn Anh

Nhiệm vụ: Quản lý và thực hiện điều hành mọi hoạt động của Vườn theo Luận chứng kinh tế đã được phê duyệt và một số chương trình dự án khác. Ngoài ra còn làm nhiệm vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, theo dõi công tác tổ chức, công tác tài chính.