Ban giám đốc

 

     Ban lãnh đạo Vườn gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc.

Giám đốc: Nguyễn Vũ Linh

Phó Giám đốc: Lê Doãn Anh

     Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, điều hành toàn bộ hoạt động của Vườn, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Vườn; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Vườn; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Vườn; bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao.

    Phó giám đốc Vườn giúp Giám đốc Vườn theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.