Dịch vụ khác

TT

Nội dung

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

1

Đốt lửa trại (từ 19h30-22h00)

Lần

700.000

Bao gồm vật liệu, quản lý PCCCR

2

Quản trò

Lần

400.000

 từ 19h30-22h00

3

Thuê dàn âm thanh, ánh sáng, Karaoke

Lần

2.400.000

 từ 19h30-22h00

4

Gọi chim rừng

Lần

600.000

Từ 5h30 – 6h30

5

Hướng dẫn chuyên đề

Ngày

1.000.000

Chuyên gia thực vật, cây thuốc của VQG Bạch Mã, xem chim trong rung

                                                                                                                                                       Giá trên áp dụng từ 01/01/2020