Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị

     Sáng ngày 12/8/2019, Đảng bộ Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc VQG Bạch Mã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên.. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư đảng bộ, Giám đốc VQG Bạch Mã phổ biến, quán triệt

Chỉ thị 35-CT/TW

     Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện các nội dung sau: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn đơn vị nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm rõ, hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng.

                                                                                Kiều Ninh – Minh Tâm

 

Các bài khác