Vườn quốc gia Bạch Mã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016

     Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của các khối thi đua năm 2016. Với cương vị là Trưởng khối, ngay từ đầu năm, Vườn quốc gia Bạch Mã đã cùng với 09 đơn vị trong khối tổ chức hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2016 và cùng nhau thực hiện các nội dung được đưa ra trong giao ước,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

  Ông Huỳnh Văn Kéo, giám đốc VQG Bạch Mã (người thứ 3 từ phải sang trái)  

nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

      Với những quyết tâm cao thực hiện đúng các nội dung trong giao ước đã ký, Vườn quốc gia Bạch Mã đã quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của tỉnh và của Bộ ngành đề ra. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác xây dựng, củng cố năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nâng cao hơn nữa năng lực quản lý. Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng; thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; các chỉ thị về công tác Thi đua khen thưởng của tỉnh, Bộ, ngành.

      Tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua của Khối năm 2016, các đơn vị đã thảo luận và trên cơ sở các chỉ tiêu đạt được thống nhất bầu đơn vị dẫn đầu theo thứ tự ưu tiên và đề nghị UBND tỉnh TT Huế tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị đó là Vườn quốc gia Bạch Mã và Trung tâm Festival Huế.

      Với những thành tích đã đạt được, ngày 29/12/2016, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2016. Đây là vinh dự của tập thể cán bộ, viên chức VQG Bạch Mã trong việc nỗ lực không ngừng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

                                                                                                                                            Phan Kiều Ninh

Các bài khác