Đảng Ủy Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII)

Ngày 18/8/2017, Được sự đồng ý của Đảng ủy huyện Phú Lộc, đồng chí Lê Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy VQG Bạch Mã đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên VQG Bạch Mã.

Đồng chí Lê Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy VQG Bạch Mã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

cho cán bộ,đảng viên VQG Bạch Mã

Nghị quyết Trung ương năm khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên Vườn quốc gia Bạch Mã cần phải nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước một cách bền vững.

                                                                                            Phan Kiều Ninh      

Các bài khác