Đảng Ủy Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)

     Ngày 30/7/2018, Được sự đồng ý của Đảng ủy huyện Phú Lộc, đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XII) gồm Nghị quyết số 26 - NQ/TW  về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm. Nghị quyết số 27 - NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 - NQ/TW  về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội  cho cán bộ, Đảng viên VQG Bạch Mã.

Đồng chí Đoàn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XII)

     Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)  khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

     Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế,

     Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

     Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên VQG Bạch Mã cần phải tuyên truyền sâu rộng tinh thần Nghị quyết trong quần chúng nhân dân, cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên gương mẫu.

                                                                   Phan Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác