Đảng ủy Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”

     Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc, Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã về “tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

     Hôm nay, ngày 24/01/2018, được sự đồng ý của Huyện ủy Phú Lộc, Đảng ủy VQG Bạch Mã tổ chức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

     Tới tham dự Hội nghị có ông Lê Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy VQG Bạch Mã; ông Đoàn Hoài Nam, Giám đốc VQG Bạch Mã, cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ VQG Bạch Mã.

Ông Lê Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy VQG Bạch Mã

truyền đạt những nội dung của Nghị Quyết

     Hội nghị đã được nghe ông Lê Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy VQG Bạch Mã truyền đạt những nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;  Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;  Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới;  Kết luận 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Ông Đoàn Hoài Nam, Giám đốc VQG Bạch Mã phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Hoài Nam, giám đốc VQG Bạch Mã yêu cầu cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn để thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị Quyết.

     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trên cơ sở đó, các Chi ủy chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức và tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

                                                                                                                                       Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác