Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường

Trung tâm Gáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng là đơn vị sự nghiệp có thu của Vườn, chịu sự theo dõi và chỉ đạo trực tiếp của một trong hai Phó Giám đốc. Cơ cấu bộ máy Trung tâm gồm có:

- Ban Giáo dục môi trường
- Ban Phát triển cộng đồng
- Ban dịch vụ - du lịch sinh thái
- Văn phòng đại diện tại Huế

1. Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng chuyên môn về công tác dịch vụ - du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và phát triển cộng đồng. Trung tâm có con dấu riêng; chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, tài sản, tài chính, các khoản thu, chi của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và quy chế của Vườn;

1.1. Ban Giáo dục môi trường

a) Xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, tài liệu giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho các đối tượng liên quan;

b) Quảng bá, tiếp thị các chương trình du lịch sinh thái và thông tin hoạt động của Vườn cho du khách trong và ngoài nước tại các địa bàn du lịch lân

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

1.2. Ban Phát triển Cộng đồng

a) Xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, mô hình, dự án cải thiện sinh kế cho cộng đồng cư dân vùng đệm của Vườn;

b) Xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển kinh tế vùng đệm một cách toàn diện và đồng bộ;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ và kỹ thuật cho cộng đồng dân cư vùng đệm;

d) Phối hợp với các ban, phòng, đơn vị liên quan thuộc Vườn và các cơ quan, phòng chuyên môn cấp trên thực hiện chức năng chuyên môn phát triển cộng đồng ở vùng đệm của Vườn;

e) Tổ chức hội thảo, các khoá đào tạo ngắn hạn, tập huấn ngắn ngày hoặc tham quan học tập nhằm phổ biến hoặc nâng cao kiến thức liên quan đến các hoạt động phát triển cộng đồng;

f) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

1.3. Ban dịch vụ - du lịch sinh thái

a) Xây dựng phương án quy hoạch, khai thác tiềm năng du lịch trong phạm vi Vườn quản lý;

b) Tổ chức xây dựng, quản lý các điểm du lịch theo phương án quy hoạch chung của Vườn;

c) Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các địa chỉ du lịch cộng đồng xung quanh vùng đệm của Vườn. Định hướng cộng đồng tham gia hoạt động du lịch sinh thái;

d) Đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ khách tham quan theo đúng quy định của pháp luật về các hoạt động du lịch, dịch vụ;

e) Theo dỏi, quản lý du khách, điều tra đánh giá và báo cáo thống kê khách tham quan Bạch Mã và các điểm du lịch cộng đồng vùng đệm của Vườn;

f) Thực hiện đầy đủ các quy định của đơn vị về quản lý, sử dụng tài chính và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao phục vụ dịch vụ du lịch và công tác;

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

1.4. Văn phòng Đại diện

a) Thực hiện công tác giao dịch, đón tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc với Vườn tại Huế;

b) Quảng bá, tiếp thị các chương trình du lịch sinh thái và thông tin hoạt động của Vườn cho du khách trong và ngoài nước tại Huế;

c) Thiết kế, quảng bá và phối hợp với Ban dịch vụ DLST để tổ chức và thực hiện các chương trình tour du lịch trọn gói Huế - Bạch Mã và các địa chỉ du lịch lân cận để tăng nguồn thu cho đơn vị;

d) Quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao phục vụ công tác;

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

2. Biên chế

a) Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng có Giám đốc và các Phó giám đốc;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 14 (mười bốn)