Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật

 

1. Nhiệm vụ

a) Tiếp nhận. cứu hộ các loài bản địa hoặc các loài phù hợp với sinh cảnh tự nhiên của Vườn quốc gia Bạch Mã hoặc các loài được phép nghiên cứu trong đề tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã nhằm mục đích tái thả sinh vật về môi trường tự nhiên và phục vụ ngiên cứu khoa học;

c) Nghiên cứu, duy trì giống gốc, cung cấp nguồn giống cho phát triển gây nuôi theo quy định hiện hành của nhà nước

2. Biên chế

a) Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật có Giám đốc và các Phó giám đốc;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 5 (năm).