Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Vườn quốc gia Bạch Mã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du ...

Chi tiết

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật
Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết

Hạt kiểm lâm
Hạt kiểm lâm

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Hạt kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết

Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường
Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường

Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chi tiết